ภาระกิจหลักขององค์กรคือการแสวงหาและจัดสรรวัตถุดิบประเภทเคมีภัณฑ์, ส่วนผสมด้านอาหารและโลหะ มีค่าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ด้วยความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ลูกค้า ภายใต้จิตสำนึกที่มุ่งเน้นในเรื่อง  “คุณความดี, คุณภาพ และสังคม”

บริษัท  อินเตอร์กู๊ดส์  จำกัด เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับผู้นำในธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์- อาหาร และโลหะมีค่า  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในปี พ.ศ.2532, บริษัท  อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้น  พร้อมกับ การวางนโยบายเพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ  เราเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรก จากการจัดหาเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการเคลือบ  และเติบโตขึ้น ทุกปีโดยมี ทีมงานที่มีคุณภาพ  ในปัจจุบัน  บริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรม ประเภทอื่น ๆ อีกกว่า 20 อุตสาหกรรม

ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพทำให้บริษัท,ประสบความสำเร็จตลอดมา  ทีมงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าภายใต้คุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม  ซึ่งนำมาสู่ความมั่นคงและก้าวหน้าขององค์กรคู่ค้า บุคลากรและสังคม  ซึ่งถือเป็นปรัชญาในการบริหารที่สำคัญขององค์กร

กลยุทธในการจัดการบริหาร ต่าง ๆ ขององค์กรช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และยังคง เป็นองค์กรระดับผู้นำตลอดมา  บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO) 9001 – 2015  และมีแผน งานในการวางเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ซึ่งประยุกต์จากโปร- แกรม คุณภาพแห่งชาติของ Baldrige เพื่อสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สารจากประธาน

เคมีอยู่รอบตัวเรา ในชีวิตประจำวันของเราเป็นองค์ประกอบเล็ก ๆ ของทุกอย่าง เช่น เนื้อเยื่อมนุษย์สีบนผนังยางหรือจักรยานผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนตัวที่เราใช้และอาหารที่เรากินทุกวัน เรามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่เริ่มต้นจากส่วนผสมพื้นฐาน ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางเคมี เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก

คุณสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ

พร้อมที่จะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่?