อินเตอร์กู๊ดส์

ผู้นำในธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์- อาหาร และโลหะมีค่า  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม