• พื้นฐานของการบริหาร  คืออำนาจ
  • พื้นฐานของอำนาจ  คือ  ความไว้วางใจและระบบงานที่ดี
  • เราเริ่มรูปแบบการบริหารจัดการจากวงจรคุณภาพ (PDCA)  และพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง  ควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถ, ทักษะการทำงาน และศีลธรรม  จึงสามารถกล่าวได้ว่า  บุคลากรในองค์กร ทุกคนเป็นบุคลากรที่มีค่าที่จะนำพา องค์กรไปสู่ความสำเร็จ

พร้อมที่จะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่?