แนวความคิดและการทำงานอันจะนำไปสู่ผลประกอบการที่เป็นเลิศและสร้างสรรความสุข  ให้บังเกิดขึ้นภายใน องค์กร

คุณความดี

เริ่มต้นที่หัวใจของพนักงานทุกคน  ซึ่งร่วมกันสรรสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่น  เพราะเราเชื่อว่าคุณความดีจะนำสิ่งดี มาสู่องค์กรและคู่ค้า

คุณภาพ

คุณภาพขององค์กร  กำเนิดมาจากคุณภาพของพนักงานและคุณภาพของงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ  คุณภาพก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม, คุณภาพก่อให้เกิดผลิตผล  คุณภาพนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้

สังคม

สังคมในองค์กรและสังคมภายนอก  เป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบอันจะมีต่อชุมชนทุกชุมชนที่อยู่ ร่วมกัน  มีความสงบสุขร่วมกัน  อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมและดำรงค์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ สังคมร่วมกัน

ค่านิยมร่วม (Shared Value)

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับบุคลากร ในการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

 1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม 5 ดี และ 12 คำ
  • มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีคุณภาพ (Virtue and Quality)
  • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานให้ดีและทันสมัย (Good System : Fast, Flat, Flexible)
  • มุ่งมั่นที่จะรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร (Good Discipline)
  • มุ่งมั่นที่จะศึกษาหาความรู้  นำความรู้มาใช้และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี (Good Knowledge Management)
  • มุ่งมั่นที่จะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีและทำงานเป็นทีม (Good Relationship)
  • มุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม 12 คำ : ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน  สดใส  มีวินัย  ใจเป็นธรรม  มีน้ำใจ  ให้อภัย  เข้าใจงาน  กตัญญู  รู้คุณค่าในตนเอง
 2. มุ่งเน้นอนาคตด้วยนวัตกรรม (Innovation)
 3. บริการที่เป็นเลิศด้วยความเต็มใจ แด่คู่ค้าและเพื่อนร่วมงาน (Service Excellence)
 4. จริงจัง สร้างความสำเร็จ (Value Added and Achievement Oriented
 5. บริหารจัดการโดยใช้้ข้อมูล (Information Management by Fact )
 6. มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม ( Social Responsibility )

พร้อมที่จะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่?