Plant-based Food : คืออาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ท าจากพืชที่ให้โปรตีนสูง เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ แต่พัฒนารสชาติกลิ่น และสีสัน ให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์

“โปรตีนเกษตร” ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Plant-based Food ซึ่งเป็นที่นิยมมานานแล้ว ในกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ แต่ด้วยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารที่ก้าวหน้าไปมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีความหลากหลาย รวมทั้งให้รสชาติกลิ่นและสีสัน เหมือนกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ Plant-based Food ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง?
ร้านอาหารเชนชื่อดัง Sizzler นำวัตถุดิบซึ่งเป็นเนื้อจากพืช 100% มาพัฒนาสูตรอาหารได้ 4 เมนูหลัก เพื่อจับตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ

บริษัท Noblegen พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ผงวีแกนที่ชื่อ “EUNITE” เพื่อทดแทนแหล่งโปรตีนไข่ที่ได้จากสัตว์
เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการหลีกเลี่ยงการบริโภคไข่ โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์โบราณผลิตโปรตีนที่คุณค่าทางโภชนาการที่ดี โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตัดต่อพันธุกรรม

ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้านี้ ตลาด Plant-based Food จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามเทรนด์ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ รวมทั้งการตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า แนวโน้มการท าตลาด Plant-based Food ของธุรกิจ Foodservice หลายแห่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค จะเป็น Growth Engine ให้ตลาดนี้น่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี จากการที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของตลาด Plant-based Food ในไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฎจักรธุรกิจดังนั้น การทำตลาด ผู้ประกอบการจึงต้องให้สำคัญกับช่องทางการขายและฐานลูกค้าที่รองรบั ชัดเจน นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ตลาด Plant-based
ในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นคือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ Plant-based products ตอบโจทย์เรื่องรสชาติ เนื้อสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด


credit : https://bit.ly/2SwiPAc

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *