พลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได้อย่างไม่จำกัด
พลังงานทดแทนที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก

1.พลังงานแสงอาทิตย์ 

2.พลังงานลม 

3.พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

4.พลังงานชีวมวล 

5.พลังงานน้ำ 

6.พลังงานจากขยะ และ

7.โรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะพลังงานจากขยะ คือ พลังงานที่ได้จากขยะของบ้านเรือนหรือกิจการต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพ เช่น กระดาษ เศษอาหาร และไม้ เป็นต้น สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าที่ถูกออกแบบให้ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงได้ ในไทยเรามีบริษัทโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง โดยนำขยะมาเผาบนตะแกรง เพื่อให้ได้ความร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะไปเพิ่มแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่ละเทคโนโลยีก็สามารถแปรรูปพลังงานออกมาต่างกัน ดังนั้นการแยกขยะจากชุมชนบ้านเรือน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ประเทศไทยลดขยะที่มีอยู่ได้อย่างมาก และช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

“ หากทุกคนช่วยคัดแยกขยะภายในบ้านของตนเอง
จะทำให้ได้พลังงานทดแทนที่มากขึ้นมากตามไปด้วย  ”


Credit : https://bit.ly/3cwKZBK

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *