เกือบ 40 ปีที่แล้วที่ “อุตสาหกรรมปิโตรเคมี” ได้รับการพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแทนอุตสาหกรรมเบา
บนพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) เชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ำลึกเพื่อส่งออกทั่วโลก ด้วยกำลังการผลิตปีละ 32 ล้านตัน

แต่อย่างไรก็ตาม “วิกฤตโควิด” ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เข้ามาฉุดรายได้จากภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของภาคใต้ ดังนั้น
ควรมีการปักหมุดการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ และเตรียมความพร้อม 3 ด้าน
ทั้งการเตรียมคน เพื่อให้เข้าใจถึงความจําเป็นและลักษณะของอุตสาหกรรม รวมถึงเหตุที่ต้องเลือกภาคใต้ การเตรียมพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น การวางผังเมือง

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รวมถึงให้สิทธิประโยชน์การลงทุนเทียบเท่ากับEEC
เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าพิเศษราคาสูง รวมถึงการ “แบ่งปันสิทธิประโยชน์ให้ชุมชนในท้องที่”

Credit : https://bit.ly/2RKnBK7

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *