รัฐเตรียมจัดเก็บภาษีความเค็ม…ตลาดอาหารโซเดียมสูงเผชิญความท้าทาย

ขณะนี้ภาครัฐอยู่ในระหว่างพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีความเค็ม และคาดว่าน่าจะประกาศแนวทางปฏิบัติในปี 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับปรุงการผลิต ก่อนที่จะกำหนดวันเริ่มบังคับใช้ในระยะต่อไป โดยจะพิจารณาจากความพร้อมของผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมถึงภาวะเศรษฐกิจประกอบไปด้วย ทั้งนี้เป้าหมายหลัก คือเพื่อลดการบริโภคโซเดียมของคนไทย ซึ่งจากงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย1 พบว่า

การบริโภคโซเดียมเฉลี่ยของคนไทย อยู่ที่ 3,636 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ ในปริมาณไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ถึงเกือบ 2 เท่า ซึ่งการบริโภคโซเดียมมากเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคไตเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน โดยประมาณการค่ารักษาพยาบาลของ 5 กลุ่มโรคข้างต้นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี2 หรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดของประเทศ (ประมาณ 4 แสนล้านบาท)

Credit : www.foodfocusthailand.com/whats-in/thailands-upcoming-salinity-tax-imposes-a-new-challenge-for-the-high-sodium-food-sector

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG