ความสำคัญของโปรตีนที่มีคุณภาพสำหรับการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้นมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2001 มีผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี
คิดเป็นร้อยละ 7 ของประชากรไทย ต่อมาในปี 2019 ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และคาดว่าประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.8 ภายในปี 2050
เนื่องด้วยอัตราการเกิดที่ลดลงประกอบกับการย้ายถิ่นฐานของคนวัยทำงาน ส่งผลให้ความใส่ใจต่อการรักษาสุขภาพในผู้สูงวัยมากขึ้น

The aging population is rapidly growing in Thailand. In 2001, 7% of Thailand’s population was over the age of 65 years old. The number of people aged 60 and over rose to 20% of the population in 2019. By 2050, Thailand’s aging population is expected to increase to 20 million, accounting for 35.8% of the population1. As the fertility rate drops and an increase in migration of adult children to find employment, it becomes more important that the elderly stay healthy to cope with everyday care.

ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการ เช่น การเผาผลาญอาหารช้าลง ความอยากอาหารลดลง หากไม่ได้รับโปรตีนหรือพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ อาจส่งผลให้เกิด Sarcopenia หรือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงตามอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความทุพพลภาพในผู้สูงวัย โดยการสังเคราะห์โปรตีน และอัตราการสลายของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมดุลมาหลายทศวรรษ อาจส่งผลกระทบต่อหลายกลไก ทั้งการทำงานของกล้ามเนื้อประสาท การอักเสบ และการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน รวมถึงความผิดปกติของระบบเผาผลาญ โดยมักมีอาการอ่อนแรงและอ่อนเพลีย จึงส่งผลต่อคุณภาพของกิจกรรมและการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน โดยวิธีเสริมสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อที่นิยมใช้ คือการบริโภคโปรตีนที่มีคุณภาพดี หรือโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนในอาหารแต่ละมื้อในสัดส่วนที่พอเหมาะ โดยผู้สูงอายุต้องการกรดอะมิโนจำเป็นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีอายุน้อย เพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนจากกล้ามเนื้อ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดระดับการบริโภคโปรตีนที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดีไว้ที่ 0.83 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ส่วนปริมาณโปรตีนที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังคือ 1.2-1.5 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG