กลิ่นรสแห่งความทรงจำยุค Y2K

“สารแต่งกลิ่นรส (Flavoring Agent)” จัดเป็นหนึ่งในวัตถุเจือปนอาหาร สามารถใช้เพื่อเพิ่มกลิ่นรสอันพึงปรารถนาและเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และขนมได้ นอกจากนี้กลิ่นรสที่เข้มข้นจากสารแต่งกลิ่นรสจะไปกระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นรสตามที่ต้องการ รวมถึงสารเติมแต่งกลิ่นรสบางชนิดจะให้กลิ่นรสติดยาวนาน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเพลิดเพลินในการรับประทานผลิตภัณฑ์ใส่กลิ่นรสเหล่านี้จนต้องขอเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น

 ในปัจจุบัน “สารแต่งกลิ่นรส” สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ “สารแต่งกลิ่นรสตามธรรมชาติ (Natural Flavoring)” ที่ได้จากพืช หรือสัตว์ ที่ปกติมนุษย์ใช้บริโภคอยู่แล้ว นำมาผ่านกระบวนการทางกายภาพ เช่น การบด การทำให้แห้ง เป็นต้น ซึ่งนิยมใช้กับกลิ่นรสชา กาแฟ และโกโก้ เป็นต้น “สารแต่งกลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Identical Flavoring)” ที่ได้จากการแยกวัตถุที่ให้กลิ่นรสโดยวิธีทางเคมี หรือได้จากวัตถุที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งต้องมีลักษณะทางเคมีที่เหมือนกับวัตถุที่พบได้ตามธรรมชาติที่มนุษย์ใช้บริโภค และ “สารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ (Artificial Flavoring)” ที่ได้จากวัตถุที่ไม่เคยพบเจอในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาก่อน

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG